ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2023 z dnia 15.06.2023 r.

PRZEDMIOT ZAPYTANIA: Rozbudowa systemu gabinetowego Placówki POZ (w tym m.in. zakup
oprogramowania, sprzętu) dla potrzeb wdrożenia procesów biznesowych oraz umożliwienia
świadczenia e-usług publicznych wraz z zakupem infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do
świadczenia e-usług i integracji z systemem e-zdrowia oraz komunikacji z pacjentami. pt.: Wdrożenie
e-Usług w Placówce POZ w ramach Projektu grantowego nr POIS.11.03.00-00-0074/22.

Dane Zamawiającego
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia „PLANTY” Sp. z o.o.
26-600 Radom, ul. 1905-Roku 20,
NIP: 9482116265
REGON: 671966190
KRS: 0000129270

Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego dla zamówień o wartości powyżej
50 000 PLN. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710; z późn. zm.). Niniejsze postępowanie
prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia
21 grudnia 2020 r.
Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak
bezstronności i obiektywizmu podczas postępowania wywołanego w efekcie niniejszego Zapytania
ofertowego, w szczególności przy rozpatrywaniu skutecznie złożonych ofert.

Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Zamówienie podzielone jest na trzy części, zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert
częściowych.
3.2. Przedmiotem zamówienia jest:

Część I:
Rozbudowa systemu gabinetowego Placówki POZ (KS-SOMED), w tym m.in. zakup
oprogramowania dla potrzeb wdrożenia procesów biznesowych oraz umożliwienia świadczenia e-usług
publicznych lub równoważnego systemu współpracującego z wykorzystywanym przez Przychodnie
oprogramowaniem.

Część II:
Zakup i konfiguracja sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych.

Część III:
Zakup, konfiguracja i uruchomienie oprogramowania, centrali telefonicznej i telefonu systemowego.
Realizacja zamówienia zapewni wdrożenie e-usługi publicznej „udostępnianie i wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) z wykorzystaniem integracji z systemem e-zdrowia w zakresie zdarzeń medycznych i elektronicznej dokumentacji medycznej (ZM i EDM) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m. in. ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

Ofertę w formie papierowej lub elektronicznej należy doręczyć
a) na adres Zamawiającego:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia „PLANTY” Sp. z o.o.,
26-600 Radom, ul. 1905-Roku 20
KARTOTEKA PRZYCHODNI

b) na adres e-mail Zamawiającego:
informatyk@przychodniaplanty.radom.pl

Oferta złożona w formie papierowej lub elektroniczny (tytuł wiadomości) powinna być opisana w następujący sposób:
Oferta w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2023 z dnia 15.06.2023 r.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!!!!!

Termin składania ofert upływa w dniu 28.06.2023 r. o godz. 9:00
Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu:
a) do kartoteki przychodni Zamawiającego lub
b) na wskazany adres e-mail

TERMIN OTWARCIA OFERT: 28 czerwca 2023 r. o godzinie 12.00 w siedzibie zamawiającego.

Więcej informacji w załącznikach:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice, ul. 1 Maja 133 PYTANIE NR 1 (21.06.2023 r.) W związku z rozpoczynającym się okresem urlopowym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 28 czerwca 2023 r., mając na uwadze konieczność zapewnienia niezbędnego czasu na rzetelne skalkulowanie i sporządzenie oferty. ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 1 (22.06.2023 r.) W związku z wnioskiem firmy KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice, ul. 1 Maja 133 z dnia 21.06.2023 r. w sprawie przesunięcia terminu składania ofert na zapytanie ofertowe nr 1/2023 z dnia 15.06.2023 r. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia „PLANTY” Sp. z o.o. wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 28 czerwca 2023 r. do godziny 9.00, natomiast otwarcie ofert nastąpi 28 czerwca 2023 r. o godzinie 12.00 w siedzibie zamawiającego.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY: