Klauzula Informacyjna

Informacja dotycząca zbierania danych osobowych.

 

Informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia „PLANTY” Sp. z o.o.
z siedzibą w Radomiu przy ul. 1095-Roku 20, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 • Kontakt do Inspektora ochrony danych (IOD):

e-mail:iod@przychodniaplanty.radom.pl

 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu ochrony stanu zdrowia oraz świadczenia wszelkiego rodzaju usług medycznych. Dane nie są udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej,
 • Ustawa o działalności leczniczej,
 • Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia,
 • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych.

 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w ustawie
  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.