Unia Europejska

„Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”)

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia „PLANTY” Sp. z o.o. pozyskał środki w ramach projektu e-usługi POZ.

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: KLIKNIJ ABY PRZEJŚĆ DALEJ

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.


„Usprawnienie obsługi zdrowotnej pacjentów 3 podmiotów służby zdrowia,
działających na terenie miasta Radomia i okolic poprzez kompleksową informatyzację„

Nr RPMA.02.01.01-14-2768/15

Cel projektu: Usprawnienie obsługi Pacjenta u wnioskodawcy i partnerów poprzez kompleksową informatyzację obejmującą: wdrożenie i uruchomienie eksploatacyjne zintegrowanego oprogramowania w zakresie pełnej obsługi pacjenta, realizacji podstawowych i specjalistycznych świadczeń medycznych, prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązująca ustawą  „O systemie informacji w służbie zdrowia” oraz obowiązującej sprawozdawczości i zakup infrastruktury sprzętowej.”

Planowane efekty: Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz stopniowy proces wyrównywania ich dostępności w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej jak również poprawę warunków w jakich świadczone będą usługi medyczne na terenie Radomia i okolic. Zakupione oprogramowanie i sprzęt komputerowy pozwoli na usprawnienie i poprawę jakości obsługi pacjentów.

Beneficjent:

NOVIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

26-600 Radom, Struga 60/ACM

Partnerzy:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia „PLANTY” Sp. z o.o.,

26 – 600 Radom, ul. 1905 Roku 20

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko,

26 – 630 Jedlnia Letnisko, ul. Chopina 1

Wartość projektu ogółem:  978 084,99 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 782 467,99 PLN